Beleidsplan 2020 tot 2024

O.K.E. helpt jou

Dit beleidsplan beslaat de periode 2020 tot 2024.
Hierin verwoordt het bestuur de doelstelling voor de komende jaren, de te verwachten resultaten, samenwerkingsverbanden en welke gevolgen er zichtbaar kunnen zijn in de verschillende doelgroepen.

1. Inleiding

Een scheiding kan nare gevolgen hebben voor ouders en kinderen. O.K.E wil er zijn voor deze ouders en hun kinderen.

O.K.E  is opgericht om ouders in scheiding te kunnen bijstaan op een andere manier dan de meeste professionele (jeugd)hulpverleners dit doen.

O.K.E  gaat te werk vanuit ervaringsdeskundigheid.

O.K.E gaat vanuit deze ervaring hulp bieden aan ouders die problemen ervaren. Zij weet dat het belangrijkste stukje gemist wordt door de professionals en dat is de emotie die deze ouders parten spelen.

O.K.E wil er zin voor deze ouders, door ze te koppelen aan een emotie maatje, waardoor er  meer ruimte en rust bij deze ouders komt. Zij kunnen dan in  hun situatie ook echt de regie houden.

O.K.E zet zich ook in om de hulpverlening bewust een kans  te geven om de pijnpunten vanuit de ouders te horen. Zo kunnen zij, als zij dat willen, daar wat mee doen.

Al met al krijgen ouders door de ondersteuning vanuit O.K.E hun eigenwaarde weer terug. En met name de kinderen zijn hierin de winnende partij.

Wanneer we spreken, zijn we bang dat onze woorden
niet zullen worden gehoord of verwelkomd.
Maar als we stil zijn, zijn we nog steeds bang. Dus het is beter om te spreken.

Audre Lorde- schrijfster

2      Missie en Visie

2.1   Visie

Het is belangrijk de ouders in hun waarde te laten.
Vanuit dat punt willen wij naast de ouder te staan zodat deze zich gesteund ziet in zijn of haar problemen rondom scheiding en de kinderen.

Vanuit ervaring kunnen adviseren en mee helpen in het bedenken wat de hulpvraag feitelijk is.

Ouders toestaan om de frustratie, pijn en verdriet op hun eigen manier te kunnen uiten zodat er lucht en ruimte kan komen om helderder naar het probleem te kijken.

Helpen om scheidingen en de problematiek daar rondom uit de taboesfeer te halen.

Vertaling:
De visie van Ouders en Kinderen Eerst (O.K.E.) is geboren uit onze eigen ervaringen. Van daaruit weten we hoe belangrijk het is dat:
–         we vanuit onze ervaring NAAST de ouder(s) staan. Zij ervaren dan dat ze gesteund worden bij de problemen die uit de scheiding voortkomen, zeker als het om de kinderen gaat.
–         we ouders de kans te geven hun frustratie, pijn en verdriet te kunnen uiten en daardoor te verwerken. Niet iedereen brengt het op steeds weer te luisteren. Dat frustreert extra en helpt niet in het verwerkingsproces. Die emoties moeten eerst uitgesproken worden voordat de verwerking echt zinvol kan worden.
–         we kunnen helpen om de problemen goed en helder te benoemen zodat hulpverleners tot de juiste acties kunnen komen.
–         we problemen rond echtscheidingen uit de taboesfeer kunnen helpen halen.

2.2     Missie

Hoe maken we deze visie duidelijk. Welke taken nemen we op ons, kortom wat is onze missie?

–         Het is belangrijk de ouders in hun waarde te laten. Zij zijn degenen die moeten bepalen welke stappen er genomen moeten worden en daar dan de opdracht voor te geven aan hulpverleners. Het is voor hun gevoel van eigenwaarde/ in hun belang dat ze zelf de regie in handen hebben van de hulpverlening waar die nodig is.

–         Wij ondersteunen ouders individueel door in een zo’n vroeg mogelijk stadium een “emotie maatje” te koppelen aan deze ouders. Deze ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf hebben mee gemaakt wat er met je gebeurt bij een scheiding. Die zich daardoor op alle vlakken kunnen inleven in de emotionele strijd waar ouders zich in bevinden. Dát te weten en voelen, helpt een andere ouder al om te ontdekken dat ze niet gek worden en er niet alleen voor staan.

–         Pas nadat de frustraties, pijn en verdriet van de scheiding een plaats hebben gekregen/ verwerkt zijn kunnen problemen efficiënt aangepakt worden. Dus moet(en) de ouder(s) ook de tijd en gelegenheid krijgen om frustraties, pijn en verdriet te kunnen delen zolang zij dat zelf nodig hebben en niet zolang de omgeving het toestaat. O.K.E. biedt die gelegenheid zolang het nodig is om tot een juist opgestelde hulpvraag te komen. Belangrijk voor de hulpverleners want als zij de vraag verkeerd begrijpen of invullen krijgt de ouder of het kind vermoedelijk niet de hulp die bij het probleem hoort.

–         Wanneer er gesprekken plaatsvinden met hulpverleners kunnen we als onafhankelijke neutrale partij meegaan. Dat is altijd toegestaan en vaak rustgevend voor de ouder. Het voordeel is dat 2 personen meer horen dan 1 persoon. EN vaak ook iets anders. Ook kan O.K.E. steeds even controleren of alles wat is gezegd ook begrepen is zoals de ouder of hulpverlener het wil uitleggen.
Voorafgaand wordt het gesprek voorbereid dat met de hulpverlener gevoerd gaat worden. Er kan bijvoorbeeld (schriftelijk) een lijstje met bespreekpunten en vragen worden gemaakt zodat er geen vragen vergeten worden. Of hoe de hulpvraag duidelijk gemaakt wordt

–         We kunnen hulp verlenen bij het opstellen van brieven, mailtjes, bezwaarschriften, verslagen en dergelijke. Adviserend. Zodanig dat de tekst en inhoud van de ouder zijn en niet van de O.K.E.-medewerker. Ook aanwezig zijn als een telefoongesprek moet plaatsvinden, of meegaan om het kind/ de kinderen naar de andere ouder te brengen of weer te halen zoals onderling is afgesproken of door de rechtbank is vastgesteld.

–         Elke ouder is anders en bij elke ouder kan de hulpvraag anders zijn. O.K.E. wil zich neutraal opstellen tussen de ouder en (professionele) hulpverleners. In de gesprekken moet het voor de hulpverlener duidelijk zijn wat het probleem is waar hulp voor gevraagd wordt. Het moet voor de ouder duidelijk zijn hoe de hulpverlener dat wil aanpakken. Dan is het belangrijk dat de deelnemers elkaar goed begrijpen. Waar dat mis gaat kan O.K.E. dan proberen te helpen/ vertalen.

–         Ons uitgangspunt is om niet alleen ouders individueel te ondersteunen maar ook trainingsvormen te ontwikkelen voor zowel ouders als hulpverleners/instanties. Trainingsvormen zoals lezingen voor grotere groepen ouders of hulpverleners in één keer. Wij kunnen dan meerdere ouders/hulpverleners tegelijk inzichten geven. Doel hiervan is om van elkaar te leren en samen te gaan zoeken naar oplossingen.

OKE zal niet meewerken aan:
hulpverleners of ex- partners in een kwaad daglicht stellen. Als een hulpverlener zowel de ene ouder als de andere ouder wil helpen is daar weinig tegenin te brengen. Een partijdige houding zal dan ter discussie worden gesteld

Als laatste willen wij dat het taboe op scheiden doorbroken wordt. Als de hele kijk op scheiden op zich anders gaat worden zullen de kinderen daar uiteindelijk heel veel winst uit kunnen halen. Waarschijnlijk komen er dan ook minder problematische scheidingen dan nu.

3        Ambities

Wat O.K.E bereiken wil, is dat:
–         ouders en jongvolwassenen zich gehoord en gezien weten.
–         het aantal problematische echtscheidingen een dalende trend gaat vertonen.
–         het aantal hulpaanvragen vermindert door het stellen van de juiste hulpvraag, waardoor ook het aantal verwijzingen naar en van hulpverleners vermindert.
–         de hulpverleners (en hun bedrijven) bereid zijn om ouders in hun pijnpunten tegemoet te komen
–         de kernvraag helder te houden voor een ouder zodat deze vlugger begrepen wordt.
–         om zo preventief mogelijk te werken. Dit om ouders in het begin stadium al te helpen hun frustratie te kunnen uiten.

3.1     projecten

Specifieke projecten/ aandachtspunten zijn:
1        (h)Erkenningsgroepen opzetten.

2        Lezingen organiseren voor zowel ouders als hulpverleners.

3        Goede samenwerkingen met hulpverleners en andere partijen gestalte te geven.

Aandachtspunten zijn:

1        Communicatie tussen ouders en tussen ouders en hulpverleners bewaken en hier zorgvuldig mee omgaan.

2        Ouders helpen zelf de regie te laten behouden in het kader van de AVG.

3.2     Verantwoording

De stichting Ouders en Kinderen Eerst zal jaarlijks op verschillende manieren verslag doen. Deze verslagen zijn terug te vinden  op de website.

Financieel maximaal 5 maanden na het einde van het boekjaar:
–         een samenvattend financieel jaarverslag wordt gegeven van de inkomsten en uitgaven gedurende het boekjaar.
–         een overzicht van fondsen die de Stichting ondersteunen.
–         een overzicht van sponsors in Assen en omstreken

Secretarieel een overzicht van ondernomen activiteiten als:
–         het aantal personen/ gezinnen dat zich bij ons gemeld hebben om hulp (anoniem),
–         het aantal personen/ gezinnen dat (on-) tevreden is over onze hulp (anoniem),
–         nog lopende zaken (anoniem),
–         overige informatieve bijeenkomsten ten behoeve van (potentiële) cliënten
–         een overzicht van samenwerkende partijen en hulpverleners,
–         een overzicht van het aantal medewerkenden binnen de Stichting,
–         cursussen en workshops voor cliënten,
–         cursussen voor medewerkers,
–         een beschrijving cfm de AVG hoe dossiers bewaard en beveiligd zijn.

3.3     Fondsenwerving

De stichting zal het op de volgende wijzen financieel mogelijk maken haar werk te kunnen doen:
1        een vrijwillige bijdrage naar draagkracht van de cliënt.

2        een ondersteuningsbijdrage van verschillende instanties.

3        sponsorovereenkomsten met het bedrijfsleven en het onderwijs.

4        werving van donateurs.

5        Netwerk gesprekken met ondernemers, verenigingen en serviceclubs.

6        Het verzorgen van lezingen aan ouders, hulpverlenende instanties, opleidingen en overig geïnteresseerden.

7        Zoeken naar fondsen die ondersteuning willen en kunnen bieden volgens hun doelstelling en doelgroep(en).

Naast het verkrijgen van financiële middelen is het samenwerken met verschillende instanties ook van belang. Op dit moment bestaan al de nodige samenwerkingsovereenkomsten. Voor een actuele samenwerkingslijst verwijzen wij naar onze website.

3.3.1   hoe werven we fondsen

Fondsenwerving wordt gedaan door
–         gebruik te maken van het Fondsenboek, een uitgave van Uitgeverij Walburg Pers. In dit boek staan ruim 1400 Fondsen genoemd.
–         Service- clubs in Assen en directe omgeving aan te schrijven met een verzoek tot steunverlening.
–         tips op te volgen die ons worden toegespeeld.
–         het bedrijfsleven in en rond Assen te attenderen op ons streven en te vragen of zij ons in financiële zin kunnen helpen (al of niet eenmalig) dan wel dat ze met materiele of immateriële steun willen komen.

3.3.2   hoe beheren we de fondsen

A        op de bank via 4-ogen principe
B        digitaal verantwoordt door budgetbeheer gekoppeld aan het project waarvoor de aanvraag gedaan is.

3.3.3   hoe besteden we de fondsen

Omdat fondsen over het algemeen aangevraagd worden met een relatie naar een project staat in de toekenning ook de beperking van de besteedbaarheid van het geld. Er is dus feitelijk geen mogelijkheid om geld intern door te sluizen naar een andere uitgave post

4        Kansen &Bedreigingen

4.1     Kansen:

Veel ouders kunnen helpen in echtscheiding situaties.

Brug kunnen slaan tussen hulpverlener en ouder bij (wederzijds) onbegrip.

Minder doorverwijzingen naar professionals.

Professionals een kans bieden om de standaard hulp en inzichten over gescheiden ouders om te kunnen buigen naar hoe ouders het echt ervaren. Kortom maatwerk te leveren, niet per definitie volgens “het boekje”.

Echtscheidingen uit de taboesfeer halen zodat ouders eerder om hulp durven vragen.

Financiële besparing op jeugdzorg voor gemeentes door ons preventief programma.

4.2     Bedreigingen:

–         Hulpverleners ons afwijzend en met argusogen zullen bekijken en dat dat samenwerking in de weg zit.

–         Dat O.K.E bewust geweerd wordt omdat O.K.E de vinger op de zere plek legt.

–         Dat in de aanloopfase er niet genoeg financiën zijn om de stichting draaiende te houden en er dus ook geen fysieke ruimte is om ouders te kunnen opvangen

–         Dat i.v.m. de coronamaatregelen het voor de stichting bijna niet mogelijk is om voor ouders zichtbaar te zijn omdat er geen gebruik gemaakt kan worden  van op markten staan, op scholen staan en de beperktheid van ruimtes om lezingen te kunnen houden

4.1.1   Kernwaarden:

–         ervaringsdeskundigheid,
–         onafhankelijkheid
–         luistervaardigheid,
–         integriteit/ betrouwbaarheid op beroepsgeheim,
–         samenwerking en bewustwording

5        Strategisch Stappenplan

Fondsenwerving:
onbepaald.    Zoeken naar fondsen, ook mogelijkheden zoeken met een gespecialiseerd bedrijf (of persoon)

2021   ANBI status verwerven

Voortgang projecten:
2020   AVG privacy-protocol opstellen.
2020   Communicatieplan maken.
2020 Verdere samenwerking hulpverlenende instanties concreet maken.

Bestuurlijk:

2021   Medezeggenschapsraad medewerkers voorbereiden om deze in 2022 te kunnen instellen (afhankelijk of het aantal vrijwilligers groter is dan 50).

2021   Uitbreiding bestuur en eventueel adviseurs.

jaarlijks         Publicatie jaarstukken uiterlijk 31 mei.

2022   Mogelijkheid onderzoeken om naar een betaalde directie te gaan.

2021   vanaf 2021 willen we gaan toewerken naar de standaard die het CBF verlangd om met hun keurmerk te mogen werken.

Medewerkers:

2021   Opleidingen
2020   Aanstellingsbeleid formuleren
2020   VOG beleid formuleren
2021   “secundaire arbeidsvoorwaarden” medewerkers formuleren

6   Slotopmerkingen

Kernwaarden:
Binnen de Stichting zijn 3 kernwaarden in ieder geval essentieel:
–         ervaringsdeskundigheid,

Omdat er gewerkt wordt met kwetsbare mensen in een stressvolle situatie wordt er een grote wissel getrokken op de vrijwillige medewerkers. Het is belangrijk dat zij zelf hun eigen ervaringen verwerkt en afgesloten hebben. Het aanstellingsbeleid is hier leidend in. Een warm hart hebben om zich voor ouders in te zetten ook.

–        integriteit/ betrouwbarheid

Het is van belang dat zowel de stichting als de vrijwilligers integer en betrouwbaar omgaan met ouders en hulpverleners. Voor beiden geldt dat in onderling vertrouwen  omgaan  met ons en elkaar, kan leiden tot een juiste hulpvraag en er ruimte en rust komt in de turbulentie van een scheiding

–         onafhankelijkheid.
Aangezien we te maken hebben met zowel ouders als hulpverleners is het onafhankelijk zijn een vanzelfsprekende kernwaarde.

Samenwerkingen en lidmaatschappen
Hetzelfde valt te zeggen van de lidmaatschappen die zorgvuldig gekozen moeten worden vanwege het nut voor de eigen organisatie.

Brancheorganisatie : Goede Doelen Nederland
Het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland heeft voordelen die van groot belang kunnen zijn. Toch moet er niet lichtvaardig een lidmaatschap worden aangevraagd., Het is het verstandigst om dit te doen nadat de levensvatbaarheid van de Stichting bewezen is.